EST | RUS
Laena targalt!

Krediitkaardi, järelmaksu, liisingu, arvelduskrediidi ning laenu kasutamise otsus peaks olema alati põhjalikult läbi kaalutud.


Lisaks küsimusele, kas nende finantsteenuste kasutamine on üldse mõistlik ja Sulle jõukohane, peaksid tegelema ka erinevate pakkumiste võrdlemisega. Esimene saadud pakkumine ei pruugi olla kõige soodsam. Otsustamisel ja võrdlemisel on Sulle abiks Euroopa Liidu tarbijakrediidi standardinfo teabeleht.

Teabelehte saad küsida kõikide krediidiliikide puhul enne lepingu sõlmimist. Teabeleht annab Sulle ülevaate valitud finantsteenuse kasutamisega kaasnevatest kuludest ja kohustustest.

Siit lehelt leiad levinumatele krediidiliikide näitlikud teabelehed koos selgitustega. Soovi korral võid seadistada laenu suurust, kestvust ja intressimäära.

Laenukulu kalkulaator: krediitkaart
 • Keskmine krediitkaardi intress 2012. aastal on 18%, varieerudes vahemikus 12-22%.

 • Keskmine järelmaksu intress 2012. aastal on 19%, varieerudes vahemikus 14-25%.

 • Keskmine kodulaenu intress 2012. aastal on 3%, varieerudes vahemikus 2-6%.

 • Keskmine autolisiingu intress on 2012. aastal 6%, varieerudes vahemikus 5,5-12%.

 • Keskmine väikelaenu, tarbimislaenu intress 2012. aastal on 19%, varieerudes vahemikus 13-26%.

 • Keskmine arvelduskrediidi intress 2012. aastal on 19%, varieerudes vahemikus 14-25%.

 • Keskmine kiirlaenu intress 2012. aastal on 146%, varieerudes vahemikus 112-245%.

Kalkulaatoril toodud intress on informatiivne ning arvutatud turu keskmiste intressimäärade alusel. See võib erineda Sulle pakutavatest tingimustest. Maksetega hilinemise korral lisanduvad täiendavad kulud (vt teabelehte).

Ülevaade:

Laen: 0
Lepingutasu: 0
Kätte: 0
Tagasi: 0
Kuumakse: 0
Intressikulu: 0
Krediidi kulukuse määr:0 %

EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO
TEABELEHT

1. Krediidiandja nimi ja kontaktandmed
Krediidiandja
Aadress
Telefon
Türisalu Pank AS
Tallinna mnt 1, Türisalu 76706, Eesti
+1-636-555-0113
2. Krediiditoote kirjeldus
Krediidi liik Krediitkaart
Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi ülempiir 0
0 on Sinu poolt laenatud summa, millelt maksad intressi. Kui lepingutasu peetakse kinni väljamakselt, saad enda kasutusse selle võrra väiksema summa.
Krediidi kasutusse võtmise tingimused
Krediidi kättesaamise viis ja aeg
Krediidiandja kannab krediidi üle krediidisaaja arvelduskontole koheselt pärast positiivset laenuotsust
Tarbijakrediidilepingu kestus Leping kehtib 0
0 näitab, kui kaua Sa lepingu järgi laenu tagasi maksma pead.
Tagasimaksed Tasumisele kuulub:
 • Vastavalt maksegraafikule krediidi põhiosa tagasimaksest ja intressist koosnev makse – makse suurus kokku maksimaalset 0
 • Tagasimaksete sagedus: Tagasimaksed toimuvad iga 30 päeva järel, lepingus näidatud tähtpäeval
 • kokku 0 järjestikust makset
Intress ja tasud makstakse järgmiselt:
 • Arvestatud intress kuulub tasumisle igakuiselt põhiosa tagasimaksmise tähtpäeval.
 • Lepingutasu kuulub tasumisele krediidi väljamaksmisel ja arvestatakse väljamakstavast krediidisummast maha.

0 on igakuise makse suurus.

Küsi kindlasti üle, kas intressi arvutatakse laenusummalt või tagastamata laenujäägilt, sest esimesel juhul makstav intressiosa ei vähene kogu lepingu kestel.

Lepingutasu võib laenuandja arvestada maha väljamaksatavast summast (Sa saad enda kasutusse selle võrra väiksema summa).

Kõigi tarbija poolt krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 0 on maksimaalne krediidilimiidi kogukulu
0 näitab, kui palju Sa koos intresside ja muude tasudega kokku tagasi maksad. Praegu valitud tingimustel maksad 0€ laenule 0% peale. Mõtle, kas see ikka on sellist summat väärt.
3. Krediidiga seotud kulud
Intressimäär aastas või vajaduse korral erinevad tarbijakrediidilepingus kohaldatavad intressimäärad 0 % aastas
0 % näitab, kui palju tuleb laenuandjale laenu kasutamise eest maksta. Selles ei sisaldu lepingutasu jm täiendavad kulud.
Krediidi kulukuse määr
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana krediidisummast või krediidi ülempiirist.
Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda erinevaid pakkumisi.
0,00 %
eeldusel, et:
krediidisumma on 0
intressimäär on 0 % aastas
lepingu tasu on 0
lepingu kestus on 0.

0,00 % on laenu kogukulu aastas ja sisaldab lepingutasu jms kulusid.

Võrdle erinevaid pakkumisi ja pane tähele - mida väiksem on krediidi kulukuse määr, seda odavam on laen!

Eeldatakse, et laen on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas, kui krediidi kulukuse määr ületab Eesti panga poolt avaldatud tarbimislaenude kulukuse määra rohkem kui kolm korda. Statistika leiad Eesti Panga veebilehelt.

Kas krediidi saamiseks või krediidi saamiseks pakutavatel tingimustel on kohustuslik:
— sõlmida kindlustusleping või
— muu kõrvalleping
Kui kõrvallepinguga seotud kulud ei ole krediidiandjale teada, ei sisaldu need krediidi kulukuse määras.
EI
Kaasnevad kulud
Muud tarbijakrediidilepingust tulenevad tasud Lepingutasu 0
Tarbijakrediidilepingust tulenevate tasude muutmise tingimused Krediidiandjal on õigus hinnakirjas toodud tasusid ühepoolselt muuta, teatades muudatustest vähemalt 2 kuud ette.
Maksetega hilinemisega kaasnevad kulud
Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised tagajärjed (nt sundmüük) ning see võib raskendada krediidi saamist.
Maksetega hilinemisega kaasneb krediidiandjal õigus nõuda:
 • viivist 0% aastas; ja
 • võlgnevusega seoses kliendile posti teel teatise saatmise teenustasu 15.
Maksete tasumata jätmisel võivad lisanduda võlgade sissenõudmisteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasud. Viivise määr võib muutuda 2 korda aastas.

Siit näed, millised kulud võivad kaasneda, kui Sa hilined maksetega.

Pane tähele, et sageli on võlgnevuse sissenõudmise kulud suhteliselt suured ja neid tasub samuti arvesse võtta juba enne laenulepingu sõlmimist!

4. Muud olulised õiguslikud aspektid
Taganemisõigus
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul, tasumisele kuulub vaid intress laenusumma Laenusaaja kasutuses olnud päevade eest
jah
Krediidi ennetähtaegne tagastamine
Teil on igal ajal õigus krediidi osaliseks või täielikuks ennetähtaegseks tagastamiseks
jah
Krediidi ennetähtaegsel tagastamisel on krediidiandjal õigus saada hüvitist Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Eeltoodud hüvitise suurus on 1% ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingus kokkulepitud Laenu viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui see periood ei ületa 1 aastat.
Laenu ennetähtaegse tagastamise korral on Laenuandjal õigus kogu Lepingu sõlmimise tasule ning intressile aja eest, mil laenusumma oli Laenusaaja kasutuses.
Ennetähtaegse tagasimakse õiguse ja vastava hüvitise määramise aluseks on Võlaõigusseaduse §411.
Päringud andmekogudest
Krediidiandja peab Teile andma viivitamata ja tasuta teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui päringu tulemusena otsustatakse Teile krediiti mitte anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.
jah
Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia
Teil on õigus saada nõudmise korral tasuta tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda õigust ei ole, kui krediidiandja ei soovi taotluse saamise ajal lepingueelseid läbirääkimisi jätkata.
jah

Veebileht ja selle omanik ei vahenda finantsteenuseid. Veebilehel avaldatud info on tarbijaharidusliku eesmärgiga ja sisaldab üldistatud näiteid.
(cc) Tarbijakaitseamet. Loe lisa: tarbijakaitseamet.ee » Tarbijale » Raha